Theses 

Pohybová aktivita a motorická výkonnost žáků sportovních tříd – Lukáš BAĎURA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / tělesná výchova a sport - výchova ke zdraví (negarantovaný rozvrh)

Lukáš BAĎURA

Diplomová práce

Pohybová aktivita a motorická výkonnost žáků sportovních tříd

Physical Activity and Motor Performance of Pupils of Classes with Focus on Sport

Anotace: Jedná se o jednorázovou průřezovou studii, která má charakter empirického výzkumu realizovaného v přirozených terénních podmínkách. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit úroveň týdenní pohybové aktivity žáků sportovních tříd monitorováním jejího objemu a struktury. Analyzovat a interpretovat rozdíly a specifika jednotlivých charakteristik v kontextu s ukazateli úrovně motorické výkonnosti. Vedlejším cílem bylo zjistit a porovnat realizovanou pohybovou aktivitu ve školních a víkendových dnech. Zjistit úroveň základní motorické výkonnosti žáků. Výsledky porovnat s průměrnou populací téhož věku. Zjišťování struktury a úrovně pohybové aktivity bylo realizováno na ZŠ ve Frýdku-Místku. Výzkum byl zaměřen na žáky sportovních tříd (fotbalová třída) 6. - 9. ročníků. Testování motorické výkonnosti a monitorování pohybové aktivity proběhlo na přelomu dubna a května v roce 2014 v běžném týdnu. Z celkového počtu 70 respondentů řádně dokončilo výzkum 50. Pro monitorování pohybové aktivity byla použita standardizovaná metodika (Frömel et al. 1998; Frömel, Novosad, Svozil 1997, 1999; Sigmund, Frömel, Novosad 2000). K zjištění počtu kroků, poskoků a změn poloh byl využit krokoměr Ymax SW 800. Motorická výkonnost byla diagnostikována prostřednictvím standardizovaného testového systému UNIFITTEST (6 ? 60). Z výsledků vyplývá, že měřený soubor má dostatečnou pohybovou aktivitu, splňuje doporučené normy pro udržení a růst motorické výkonnosti. Při monitorování objemu a rozsahu pohybové aktivity byly zjištěny následující hodnoty. Průměrný denní počet kroků, poskoků a změn poloh je v 6. ročníku 17403; 7. ročníku 16954; 8. ročníku 16093; 9. ročníku 14871 kroků. Průměrná denní doba trvání pohybové aktivity v minutách je v 6. ročníku 164; 7. ročníku 160; 8. ročníku 154; 9. ročníku 147 minut (po zaokrouhlení na celé minuty). V časové posloupnosti jednotlivých ročníků dochází k postupnému snižování průměrných hodnot výše uvedených ukazatelů úrovně pohybové aktivity. Úroveň motorické výkonnosti je velmi dobrá. Z celkového počtu 50 probandů jich 32 figuruje jako výrazně nadprůměrných, 16 jako nadprůměrných a 2 jako průměrných.

Abstract: This is a one-time overview study which has a character of empirical research conducted under natural field conditions. The main objective of the research was to determine the level of weekly physical activity of sports classes pupils by monitoring of its volume and structure. To analyze and interpret the differences and specificities of individual characteristics in the context of the indicators of motor performance. The secondary objective was to determine and compare the conducted physical activity on week and weekend days. To determine the level of pupils? basic motor performance. To compare the results with an average population of the same age. Determination of the structure and level of physical activity was realized at the elementary school in Frýdek-Místek. The research was focused on sports classes pupils (football class) from 6 to 9 grade. Motor performance testing and monitoring of physical activity took place in April and May 2014 during the current week. Out of 70 respondents, 50 of them completed the research properly. For monitoring of physical activity standardized methodology was used (Frömel et al., 1998; Frömel, Novosad, ? Svozil, 1997, 1999; Sigmund, Frömel, ? Novosad, 2000). To determine the number of steps, hops and repositioning pedometer Ymax SW 800 was used. Motor performance was diagnosed using a standardized test system UNIFITTEST (6-60). The results show that the measured file has sufficient physical activity, fulfils the recommended standards for motor performance maintaining and growing. While monitoring the volume and extent of physical activity, following values were found out. The average daily number of steps, hops and repositioning in the 6th grade is 17403; in 7th grade 16954; in 8th grade 16093; in 9th grade 14871 steps. The average duration of physical activity in minutes in 6th grade is 164; in 7th grade is 160; in 8th grade is 154; in 9th grade is 147 minutes. In the time sequence of certain grades, a gradual reduction of the average values of the above mentioned indicators of the level of physical activity occurs. The level of motor performance is very good. Out of the 50 respondents, 32 of them figures as significantly above average, 16 as above average and 2 as average.

Klíčová slova: antropometrie, tělesná zdatnost, kinantropologie, motorické schopnosti

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Hana Klimtová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=34754 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

BAĎURA, Lukáš. Pohybová aktivita a motorická výkonnost žáků sportovních tříd. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 08:41, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz