Tomáš Rainet

Bakalářská práce

Měření služby triple play v síti GePON

Measurement of Triple Play Service in GePON Network
Anotace:
Tento projekt se soustředí na popis pasivní optické sítě GePON, definici a integritu triple play sluţeb. Hlavním cílem této práce je vytvoření úlohy na měření triple play v rámci této sítě. V tomto dokumentu je popsána metodika RFC2544 a EtherSAM měření. Jako produkt této studie je laboratorní dokumentace s teoretickým úvodem, návod na konfiguraci sítě, pokyny pro RFC 2544 a EtherSAM měření a závěr …více
Abstract:
This project concentrated on describing passive GePON optical networks, the definition and integrity of triple play services. The main aim of this work was the creation and measurement of triple play within this network. Within this document the methodology for RFC2544 and EtherSAM measurement is described. As product of this study entails a laboratory documentation with a theoretical introduction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Jan Látal
  • Oponent: Martin Ševela

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika