Theses 

Moderní metody rozvoje lidských zdrojů – Bc. Andrea Pešková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Andrea Pešková

Diplomová práce

Moderní metody rozvoje lidských zdrojů

Modern Methods of Human Resource Development

Anotace: Tato diplomová práce popisuje metody rozvoje lidských zdrojů. Jejím cílem je analýza metod rozvoje lidských zdrojů v konkrétní společnosti následné zpracování možných doporučení. V teoretické části jsou zpracovány základní pojmy týkající se rozvoje lidských zdrojů a řízení lidských zdrojů a je popsán rovněž význam a cíle strategického řízení lidských zdrojů. Dále jsou zde popsány konkrétní metody rozvoje lidských zdrojů a jejich charakteristika a význam vzdělávání a přístupy ke vzdělávání a k rozvoji řízením kariéry a osobnímu rozvoji. V samostatných kapitolách praktické části se práce zabývá metodami rozvoje lidských zdrojů tak, jak jsou praktikovány v konkrétní společnosti, konkrétně pak hodnocením zaměstnanců, jejich vzděláváním, plánováním osobního rozvoje a profesním rozvojem zaměstnanců v rámci řízení jejich kariéry. Zhodnocení jednotlivých metod je prováděno pomocí rozhovoru a dotazníkového šetření, které zjišťuje míru spokojenosti zaměstnanců s nastavenými metodami rozvoje ve společnosti. Na základě zjištěných informací jsou navržena doporučení a návrhy ke zlepšení situace v oblasti rozvoje zaměstnanců.

Abstract: This thesis describes the methods of human resource development. Its objective is the analysis of modern methods of human resource development in a specific company. In the theoretical part are processed by the basic notions relating to human resources development and management of human resources and is described also the importance and objectives of the strategic management of human resources. In addition there are described the specific methods for the development of human resources and their characteristics, and the importance of education and approaches to education and to the development of the management of the career and personal development. In separate chapters of the practical part of the thesis deals with the methods of human resource development as they are practiced in a particular society, in particular evaluation of the staff, their training, their personal development planning and the development of workers in the framework of the management of their careers. Evaluation of individual methods is carried out using an interview and a questionnaire survey, which determines the level of satisfaction of employees with set methods development in the company. On the basis of the information, recommendations and suggestions designed to improve the situation in the area of staff development.

Klíčová slova: Lidské zdroje, rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání, systém vzdělávání, zaměstnanci

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Borejová
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 22:39, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz