Theses 

Posuzování vlivů pyrolýzních zařízení pro výrobu elektrické energie na životní prostředí v České republice – Jan Koňař

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství

Jan Koňař

Diplomová práce

Posuzování vlivů pyrolýzních zařízení pro výrobu elektrické energie na životní prostředí v České republice

Environmental Impact Assessment of Pyrolysis Technology for Production of Electric Power in the Czech Republic

Anotace: V předložené diplomové práci je zpracován přehled pyrolýzních technologií a metod při spalování odpadu bez přístupu zplyňovacích médií. V první části je zpracována problematika pyrolýzy a pyrolýzních technologií všeobecně. Následně jsou popsána jednotlivá pyrolýzní zařízení sloužící k energetickému zpracování plastového materiálu a opotřebených pneumatik. Ve druhé části diplomové práce je zpracována případová studie – ČÁST C. – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území dle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivu na životní prostředí. Zájmovou lokalitou bylo zvoleno místo v obci Široký Důl v okrese Svitavy, který se nachází v Pardubickém kraji.

Abstract: This diploma thesis processes a summary of pyrolysis methods and technologies within waste incineration without an access of a gasification media. The first section describes pyrolysis issue and pyrolysis technologies in general. The following subsection describes the individual pyrolysis equipment designed for incineration of plastic materials and waste tyres. A case study isprocessed in the second section – PART C. – Information about the state of the environment in the affected territory according to law No. 100/2001. on Environmental Impact Assessment. The village Široký Důl in Svitavy district, located in the Pardubice region was chosen as a territory of interest.

Klíčová slova: pyrolýzní děj, princip PTR, pyrolýzní pec, emise, zájmové území

Keywords: Pyrolysis process, principle of PTR, pyrolysis furnace, emissions, territory of interest

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Vladimír Lapčík
  • Oponent: Jakub Jež

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 11:42, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz