Tomáš KRAJČA

Bakalářská práce

Bezpečnostní rizika v síti internet z pohledu poskytovatele internetových služeb

Security risks on the internet from the perspective of internet service provider\nl{}
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje obecnému stanovení rizik v síti internet z pohledu poskytovatele internetových sluţeb a její následné eliminaci pomocí vhodných bezpečnostních restrikčních opatření. Pojednává o aktivní obraně samotného uţivatele internetu a stanovení pravidel, o kterých by měl být kaţdý uţivatel minimálně poučen. Dále analyzuje rizika spojená se správou serverových zařízení a hledá …více
Abstract:
This thesis deals with general determination of risk on internet network from perspective of internet service provider and its elimination via suitable security steps. It deals with defense of user of internet and settings rules which should know every internet customer. This thesis analyzes risks connected with administration of server equipment and it looks for solution how to resist them. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011
Identifikátor: 21168

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAJČA, Tomáš. Bezpečnostní rizika v síti internet z pohledu poskytovatele internetových služeb. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management