Adéla SMAZALOVÁ

Bakalářská práce

Projekt dům s pečovatelskou službou s bezbariérovým přístupem a užíváním ze systému Porotherm. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Šumava.)

Project of nursing home with wheelchair access and use of Porotherm (The project is intended for building permits, the area of Šumava)
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá projektem domova s pečovatelskou službou určeným pro stavební povolení dle platné vyhlášky č. 62/2013. Cílovou skupinou mé práce jsou osoby s omezenou schopností pohybu, osoby nepohyblivé a osoby pokročilého věku. Od toho se odvíjí dispoziční a provozní řešení celé budovy. Projekt respektuje obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb. …více
Abstract:
The present work deals with the project of home with nursing services intended for building permits under valid notice No. 62/2013. The target group of my work are people with limited mobility, immobile persons and the elderly. Consequently there is the layout and operational solutions throughout the building. The project respects the general technical requirements to ensure barrier-free use of buildings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Kesl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SMAZALOVÁ, Adéla. Projekt dům s pečovatelskou službou s bezbariérovým přístupem a užíváním ze systému Porotherm. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Šumava.). Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd