Kristian Hudeczek

Bakalářská práce

Tvorba a využití informačního modelu budovy ve fázi užívání stavby

BIM Creation and Use in Building Uage Life-cycle Phase
Anotace:
Hudeczek K.: Tvorba informačního modelu budovy ve fázi užívání stavby, Ostrava, Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Katedra městského inženýrství, Ostrava 2017, X stran, Bakalářská práce. Vedoucí: Ing. Martin Ferko, Ph.D. Tato bakalářská práce se bude zabývat problematikou získání a zpracování dat v prostředí informačního modelování budov (Building Information modeling, BIM) a konverzi …více
Abstract:
This bachelor thesis will deal with the matter of capture and process of data in the Building Information modelling (Building Information Modelling, BIM) and conversion on CAFM system for property administration and building operation.An Information Model will be created and then used to energetic analyse the state of the object’s space before and after reconstruction.Will describe the present status …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Martin Ferko

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Městské inženýrství