Marek Smetana

Bakalářská práce

Přeložka silnice I/57 Krhová - Valašské Meziříčí

Relocation of Road I/57 Krhová - Valašské Meziříčí
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce je návrh přeložky silnice I/57 mezi Obcí Krhová a Městem Valašské Meziříčí v rozsahu studie. Tato nová komunikace bude umístěna do koridoru vymezeného v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje. Práce obsahuje zdůvodnění studie, charakteristiku řešeného území, návrh několika variant přeložky silnice I/57 a také posouzení variant, na základě kterého je vybrána výsledná …více
Abstract:
The content of this Bachelor thesis is the relocation of the road I / 57 between the village Krhová and the town Valasské Meziříčí in the scope of the study. This new road will be placed in a corridor defined by the Principles of territorial development of the Zlín Region. Work contains justification of the study, the characteristic of the area, several proposal variants relocation of the road I / …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Václav Škvain

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava