Bc. Monika Bartoňková

Bakalářská práce

Poruchy chování a citů žáků středních škol se zaměřením na šikanu

Behaviour and emotional disorders of secondary school students focused on bullying
Anotace:
Anotace Bakalářská práce se zabývá poruchami chování dospívajících. Je zaměřena na osobnost žáka střední školy, na rizikové chování mladistvých. Seznámí nás s příčinami „sklouznutí“ k rizikovému chování. S tím jak mají dědičnost, rodinné vazby a prostředí vliv na výchovu ve špatném i dobrém slova smyslu. Poukazuje na obrovské selhání společnosti v souvislosti se šikanou. Ta je v rámci šetření u žáků …více
Abstract:
Annotation This bachelor thesis looks into behaviour disorders of youth. It´s focused on personality of a secondary school student, on risk behaviour of adolescents. It acquaints us with the cause of „slipping“ into a risk behaviour, with the influecne of heredity, family bonding and surroundings of upbringing. It points out a massive failure of society related to bulying. That is looked into within …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Alena Šafrová
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování

Práce na příbuzné téma