Daniel Praus

Diplomová práce

3D laserové skenování oblasti umělé jeskyně Grotta v Havlíčkových sadech

3D Laser Scanning in the Area of the Artificial Cave Grotta in Havlíčkovy sady
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitím laserového skenování při zaměření historického objektu, vytvořením 3D modelu a prezentaci získaných dat pomocí 3D tisku. V teoretické části jsou rozebrány jednotlivé technologie a principy laserového skenování. Praktická část popisuje zaměření a vytvoření 3D modelu a 3D tisku. Jsou popsány běžné problémy při použití automatických softwarových prvků a při registraci …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the use of laser scanning applied to a historic object by creating a 3D model and the presentation of acquired data using 3D printing. The theoretical part discusses the various technologies and principles of leaser scanning. The practical part describes the focus and creation of a 3D model and 3D printing. Common problems with using automatic software elements and registering …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2021
  • Vedoucí: Roman Kapica
  • Oponent: Stanislav Smelík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava