Lucie Hejhalová

Master's thesis

Konkurenceschopnost ČR a její komparace s ostatními zeměmi Visegrádské čtyřky

The Competitiveness of Czech Republic and its Comparison with Other Visegrad Countries
Abstract:
Konkurenceschopnost ČR a její komparace s ostatními zeměmi Visegrádské čtyřkyCílem diplomové práce je analyzovat konkurenceschopnost České republiky a následně ji porovnat s konkurenceschopností ostatních zemí Visegrádské skupiny.Druhá kapitola diplomové práce popisuje definice konkurenceschopnosti a teoretická východiska konkurenceschopnosti od jejího počátku až po současnost. Poté je pozornost zaměřena …more
Abstract:
The Competitiveness of Czech Republic and its Comparison with Other Visegrad CountriesThe thesis aims to analyze the competitiveness of the Czech Republic and then compare it to the competitiveness of other countries of the Visegrad Group. The second chapter of this thesis describes the definition of competitiveness and theoretical basis of competitiveness from the beginning to the present. Then, attention …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Eva Kovářová
  • Reader: Roman Vlasák

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava