Theses 

Strategie zvládání stresu a rysy osobnosti dle Big Five u žen v přechodu – Mgr. Jana Kykalová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jana Kykalová

Master's thesis

Strategie zvládání stresu a rysy osobnosti dle Big Five u žen v přechodu

Coping Strategies and The Big Five Personality Traits of Women in Transition

Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na strategie zvládání stresu a rysy osobnosti dle Big Five u žen v přechodu. Zjišťuje také míru klimakterického syndromu a subjektivní vnímání náročnosti klimakteria. Ke dvěma předchozím kontextovým proměnným jsem zařadila také aktuálně řešené problémy za účelem stanovení stresu nepramenícího z menopauzy. Kvantitativního výzkumu se zúčastnilo 152 žen ve věku od 45 do 69 let se zkušeností s obdobím přechodu. Ve výsledcích se ukázalo, že respondentky ve srovnání s populací používají nadprůměrně pozitivní i negativní coping. Vyšší míra strategie vyhýbání se se projevila univerzálně u celého vzorku. Extravertní respondentky vykazovaly nižší míru přívětivosti i svědomitosti, zatímco se v populaci spojuje vyšší extravertovanost s větší přívětivostí a svědomitostí. Míru klimakterického syndromu ovlivňuje poměr mezi negativními a pozitivními strategiemi, z rysů osobnosti především neuroticismus. Porovnání míry klimakterického syndromu a vnímání náročnosti tohoto období prokázalo reálný náhled žen na svou situaci. Respondentky, které jsou ve větším stresu kvůli dalším problémům, prožívají horší klimakterické symptomy.

Abstract: The thesis is focused on coping strategies and the Big Five personality traits of women in transition. The degree of climacteric syndrome and the subjective intensity perception of the menopause are also examined. To these two contextual variables I included the “current problems solved” in order to determine the stress not caused by menopause. Quantitative research was attended by 152 women aged 45 to 69 years, all with transition experience. The results showed that the respondents, in comparison with a population, use both positive and negative coping strategies in above average rate. Higher rate of avoidance coping emerged universally in the whole sample. Extraverted respondents showed a lower degree of agreeableness and conscientiousness, while in the population increased extraversion is connected with higher agreeableness and conscientiousness. The degree of menopausal syndrome is affected by the ratio between negative and positive strategies, out of personality traits it’s neuroticism in particular. A comparison of menopausal syndrome with the perception of difficulty of this period revealed a real view of the situation these women experience. Respondents who are in greater stress due to the other problems show worse menopausal symptoms.

Keywords: menopauza, přechod, coping, rysy osobnosti dle Big Five, klimakterický syndrom, problémy, menopause, transition, the Big Five personality traits, climacteric syndrome, problems

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2012
  • Supervisor: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/7/2019 01:08, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz