Theses 

Možné způsoby prevence sociálně patologických jevů u dětí předškolního a mladšího školního věku – Bc. Dana Ježová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Dana Ježová

Master's thesis

Možné způsoby prevence sociálně patologických jevů u dětí předškolního a mladšího školního věku

Potential methods of prevention of social-pathological phenomens at preschool-age and early school age children

Abstract: Tématem diplomové práce je vymezení možných metod prevence rizikového chování dětí předškolního a mladšího školního věku.První kapitola popisuje vývoj dítěte od prenatálního období po mladší školní věk, případná rizika vývoje dítěte, nejběžnější typy závislostního chování. Druhá kapitola vymezuje znaky závislosti na technických prostředcích, je zaměřená na druhy prevence, úlohu rodinného prostředí v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Třetí kapitola se věnuje postavení školy v preventivním působení, minimálnímu školnímu programu, úloze školního metodika prevence. Praktická část má dva výstupy. Didaktickým výstupem je modelový preventivní projekt pro mateřskou školu. Empirická část popisuje průběh a výsledky výzkumného dotazníkového šetření.

Abstract: The theme of the dissertation is the definition of the practicable methods of the prevention of the risk behaviour of the preschool and junior school children. The first chapter describes the evolution of the child from the prenatal age till junior school age, the potential risks of the evolution of the child, the most common types of the drug addiction. The second chapter defines the signs of the drug addiction on the technical tools, it is oriented on the kinds of the prevention, the role of the family milieu in the sphere of the prevention of social pathological syndromes. The third chapter is dedicated to the position of the school in the preventive activity, to the minimal school program, the role of the school methodist for the prevention. The practical chapter has got two parts. The didactical part is the model preventive project for the nursery school. The empirical part describes the development and results of the research questionnaire survey.

Keywords: Vývoj dítěte, závislost, činnosti vyvolávající závislost, sociálně nežádoucí chování, prevence, primární prevence, sekundární prevence, terciární prevence, role rodiny v oblasti prevence, role školy v oblasti prevence, preventivní projekt, výzkum. Evolution of child, activities which cause drug addiction, social unwanted behaviour, prevention, primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention, role of the family in the territory of prevention, role of the school in the territory of prevention, preventive project, research.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 5. 2015
  • Supervisor: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 18:49, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz