Bc. Jan Pirogov

Master's thesis

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů a jeho dopad na veřejné finance

Act to stabilize public budgets and it’s impact on public finance
Abstract:
V posledních deseti až patnácti letech se v České republice trvale zvyšuje rozpočtový deficit, což má za následek zadlužování země. Tento stav nemůže být nikomu lhostejný. Abychom našli východisko z této situace, musíme se zamyslet, proč k této situaci dochází. V první části se autor zabývá problematikou veřejných financí, jak ze strany příjmové, tak také výdajové. V další části se autor zabývá reformou …more
Abstract:
In the last fifteen years in the Czech Republic, steady increase the budget deficit, which has resulted in country indebtedness. This situation can not be indifferent to anyone. To find a way out of this situation, we must consider why this occurs. In the first part the author deals with the government, both side the income and the expenditure. In the next section author deals with public finance reform …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 7. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2010
  • Supervisor: Mgr. Milan Anderle
  • Reader: Ing. Petr Pavelek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní