Jan Stachovec

Diplomová práce

Optimalizace výroby demineralizované vody

Optimization of Demineralised Water Production
Anotace:
Diplomová práce se zabývá optimalizací výroby demineralizované vody. Nejprve práce seznamuje, jaké se používají metody pro úpravu vody. Následně je popsán způsob úpravy surové vody říční na demineralizovanou vodu ve firmě Energoaqua, a.s.. Práce je dále rozdělena do dvou částí, které se zabývají optimalizací výroby demineralizované vody. První část je zaměřena na dopravu vody z úpravny do demineralizační …více
Abstract:
This master thesis deals with optimization of demineralized water production. At First the thesis introduces the methods used for water treatment. Subsequently, the method of treating raw river water to demineralized water in Energoaqua, a.s. The thesis is further divided into two parts, which deal with optimization od demineralized water production. The first part is focused on the transport od water …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Tomáš Výtisk
  • Oponent: Veronika Sassmanová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava