Theses 

Optimalizace výroby demineralizované vody – Jan Stachovec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení

Jan Stachovec

Diplomová práce

Optimalizace výroby demineralizované vody

Optimization of Demineralised Water Production

Anotace: Diplomová práce se zabývá optimalizací výroby demineralizované vody. Nejprve práce seznamuje, jaké se používají metody pro úpravu vody. Následně je popsán způsob úpravy surové vody říční na demineralizovanou vodu ve firmě Energoaqua, a.s.. Práce je dále rozdělena do dvou částí, které se zabývají optimalizací výroby demineralizované vody. První část je zaměřena na dopravu vody z úpravny do demineralizační stanice s návrhem nové potrubní trasy a volbou vhodného čerpadla. V druhé části je navržená nová autonomní linka pro navýšení produkce demineralizované vody. Tyto návrhy na optimalizaci jsou následně investičně vyhodnoceny. V závěru je shrnuto, zda je optimalizace výroby demineralizované vody přínosná pro firmu.

Abstract: This master thesis deals with optimization of demineralized water production. At First the thesis introduces the methods used for water treatment. Subsequently, the method of treating raw river water to demineralized water in Energoaqua, a.s. The thesis is further divided into two parts, which deal with optimization od demineralized water production. The first part is focused on the transport od water from the treatment plant to the demineralization station with the proposal of a new pipeline route and the choice of a suatable pump. In the second part, a new autonomous line for demineralized water production is proposed. These optimization proposals are subsequently evaluated in an investment manner. The cinclusion summarizes whether the proposed optimization od demineralized water production is beneficial fot the company.

Klíčová slova: Nová potrubní trasa, Volba čerpadla, Úpravna vody, Demineralizační stanice

Keywords: New pipeline route, Choice pump, Treatment plant water, Demineralization station

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Tomáš Výtisk
  • Oponent: Veronika Sassmanová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 00:22, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz