Theses 

Aktívna politika zamestnanosti v regióne Prievidza so zameraním na baníkov – Jozef Ondriš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jozef Ondriš

Bakalářská práce

Aktívna politika zamestnanosti v regióne Prievidza so zameraním na baníkov

Active Emlpoymenmt Policy in the Region of Prievidza Regarding Miners

Abstract: For my work, I chose the theme which is closely related to my home - the town of Handlová, with the characteristic region of Upper Nitra and with the profession of a miner what was the occupation of my grandparents, great -grandparents an oother relatives. In my bachelor work I deal with the theme of active policy of employment. I tis organized chronologically: I begin with a general description based in legislative mater of employment policy in the Slovak Republic, then I continue with the characteristics of unemployment as a social phenomen of market economy as well as its typology and the most common causes of unemployment and finally I deal with the therms of labor market and the concept of active labor market policy. Subsequently, I concern with the definition of the instruments of active labor market policy ( retraining, support of new jobs creation, support of employment of specific groups of citizens, support of the projects to boost the employment, support of employment of the disabled people ). Another part of my work was very creative for me, particularly due to the fact I gained the recessary documents and knowledge personally. I apply my previous theoretical knowledge to the issue of employment policy today in the largest company in the region - The mines of Upper Nitra, Prievidza, with a special interest to one of its parts - The mine of Handlová. I compare the status of miners in the region of Prievidza, with emphasis on The mine of Handlová, before and after the revolution in 1989. I briefly map the hundred-year history of The mine of Handlová from 1909 to the present. I pay special attention to the education of miners in the past and their inevitable retraining nowadays. I evaluate and compare the collective agreements of The mines of Upper Nitra, Prievidza from the years1988 and 2008 and their impact on the employment of miners. I was acquiring the details for this part of my work by visiting and further consultation with the specific people in the Upper Nitra Mines - in the field of human resources, the Company Board union at The mine of Handlová, the Office of labor, social affairs and family in Prievidza and the Department of social affairs in The town office Handlová

Abstract: Pre svoju prácu som si zvolil tému, ktorá úzko súvisí s mojím domovom - mestom Handlová, s rázovitým krajom hornej Nitry a s povolaním baníka, v ktorom pracovali moji starí i prastarí rodičia i ďalší príbuzní. Vo svojej záverečnej bakalárskej práci spracovávam tému aktívnej politiky zamestnanosti. Postupujem v nej chronologicky, cez všeobecnú charakteristiku, vychádzajúcu i z legislatívnej úpravy politiky zamestnanosti v Slovenskej republike, cez charakteristiku nezamestnanosti ako sociálno-spoločenského javu trhovej ekonomiky, jej typológie a najčastejšie príčiny nezamestnanosti k pojmom trh práce a aktívna politika trhu práce. Pokračujem zadefinovaním nástrojov aktívnej politiky trhu práce ( rekvalifikácia, podpora vytvárania nových pracovných miest, podpora zamestnávania osobitných skupín občanov, podpora udržiavania pracovných miest, podpora vypracovania projektov na oživenie zamestnanosti, podpora zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou). V ďalšej, pre mňa veľmi kreatívnej časti práce, najmä čo sa týka osobného získavania podkladov - poznatkov, aplikujem predchádzajúce teoretické poznatky do problematiky politiky zamestnanosti i dnes v najväčšom podniku regiónu v Hornonitrianskych baniach Prievidza, a.s., s konkretizáciou na jeden z jeho závodov - na Baňu Handlová. Porovnávam postavenie baníkov v regióne Prievidza , s dôrazom na Baňu Handlová, pred rokom 1989 a po revolúcii. Stručne mapujem storočnú históriu Bane Handlová, od roku 1909 do súčasnosti. Zaoberám sa vzdelávaním baníkov v minulosti i nevyhnutnou rekvalifikáciou v súčasnosti. Hodnotím a porovnávam kolektívne zmluvy Hornonitrianskych baní Prievidza a.s. z rokov 1988 a 2008 a ich dopad na politiku zamestnanosti baníkov. Podklady pre túto časť práce som získaval návštevou a konzultáciami s konkrétnymi ľuďmi v Hornonitrianskych baniach - na odbore ľudských zdrojov, v Závodnom výbore odborového zväzu v Bani Handlová, na Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi a na oddelení sociálnych vecí pri Mestskom úrade v Handlovej

Keywords: employment policy, legislative adjustment of employment, enemployment, types of unemployment, causes of unemployment, regional unemployment, labor market, the instruments of active labor market policy, mining, mining history, collective agreements, retraining courses

Klíčová slova: politika zamestnanosti, legislatívna úprava politiky zamestnanosti, nezamestnanosť, typy nezamestnanosti, príčiny nezamestnanosti, regionálna nezamestnanosť, trh práce, nástroje aktívnej politiky trhu práce, baníctvo, história baníctva, kolektívne zmluvy, rekvalifikačné kurzy

Jazyk práce: slovenština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: Štefan Bugár
  • Oponent: František Znebejánek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2010 dostupné: světu
PDF PDF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 17:08, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz