Bc. Angelika Škorníková

Master's thesis

Marketingová komunikácia vo franchisingu - výber optimálnej komunikačnej stratégie, resp. mixu

The Marketing Communication in Franchising - the Choice of Optimal CS, resp. mix
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyze the marketing communication of McDonald's in the Czech Republic. Specify the tools of a communication mix, and how they use them. The first part of the diploma thesis deals with the theoretical knowledge in marketing and the characteristics of the marketing mix and the main elements of the communication mix. In the analytical part, the elements of communication …more
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať marketingovú komunikáciu spoločnosti McDonald's v Českej republike. Špecifikovať nástroje a komunikačného mixu a spôsob, akým ich spoločnosť využíva. Prvá časť diplomovej práce je venovaná teoretickým poznatkom z oblasti marketingu a to charakteristike marketingového mixu a hlavných prvkov komunikačného mixu. V analytickej časti sú charakterizované prvky …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.
  • Reader: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze