Theses 

Volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody u osob s mentálním postižením – Bc. Kristýna Nová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kristýna Nová

Bakalářská práce

Volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody u osob s mentálním postižením

Leisure Activities and Educational Support Methods for Persons with Mental Disabilities

Anotace: Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami a podpůrnými výchovnými metodami pro osoby s mentálním postižením. Cílem práce bylo zjistit, jaký podíl mají volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody v životě osob s mentálním postižením. Práce byla rozdělena na dvě hlavní části teoretickou a praktickou. Teoretická část pomocí odborné literatury charakterizuje osoby s mentálním postižením, volný čas, vhodné volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody pro osoby s mentálním postižením. Dále popisuje chráněné bydlení a domovy pro osoby se zdravotním postižením. V praktické části jsou na základě metod pozorování a analýzy úředního dokumentu zjišťovány dovednosti uživatelů služeb Domova PETRA Mačkov na jednotlivých volnočasových aktivitách a podpůrných výchovných metodách, zda se zlepšují, zhoršují, nebo si své dovednosti zachovávají. Výsledky praktické části ukázaly, že volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody mají v životě osob s mentálním postižením velký podíl. Jde o zlepšování jemné i hrubé motoriky, koordinace, komunikačních dovedností a pozornosti. Také je pro osoby s mentálním postižením důležitý individuální přístup a opakování činností, protože osoby s mentálním postižením své návyky ztrácí, pokud jsou ponechány bez vedení. Uživatelé služeb Domova PETRA Mačkov si své dovednosti udržují, nebo se zlepšují, zhoršují se minimálně.

Abstract: The Bachelor´s thesis deals with leisure activities and supportive educational methods for mentally disabled people. The aim of the work was to discover the part of the leisure activities and supportive educational methods in life of people with mental disability. The work is divided into two parts the theoretical one and the practical one. The theoretical part, with support of proffessional literature, describes mentally disabled people, leisure time, convenient recreational activities and supportive educational methods for mentally disabled people. Then it describes sheltered housing for people with disabilities. In the practical part there are discovered skills of the clients of The Home Petra Mačkov in particular leisure activities and suportive educational methods, if the skills improve, get worse or if the clients maintain their skills. It was done on the basis of the method of observation and analysis of the official document. The results of the practical part have shown, that the recreational activities and the supportive educational methods are have a very important part in lives of mentally disabled people. Both their fine motor skills and gross motor skills improve and so do their coordination, communicative skills and attention. An individual approach and repeating activities are also very important, because mentally disabled people lose their habits if they are left without guidance. The clients of The Home Petra Mačkov maintain their skills or they improve them, they do not worsen them or even lose them.

Klíčová slova: mentální postižení, volný čas, zájmové aktivity, podpůrné výchovné metody, chráněné bydlení

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=24657 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Nová, Kristýna. Volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody u osob s mentálním postižením. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 15:27, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz