Jana SÝKOROVÁ

Diplomová práce

Správní tresty podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Administrative Punishments according to Act on Responsibility and Administrative Proceedings for Administrative Delicts
Anotace:
Práce je věnována problematice správních trestů podle platné právní úpravy a jejím hlavním úkolem je přiblížit úpravu správního trestání přestupků, podmínek a zásad pro ukládání jednotlivých správních trestů a možností upuštění od potrestání. Okrajově jsou v práci zmíněny také základy odpovědnosti za přestupek, správní trestání obecně, ochranná opatření, správní delikty a vztah trestního práva a správního …více
Abstract:
The thesis is dedicated to issues of administrative punishments according to valid legislation and its main aim is to describe legislation of administrative punishments of offences, conditions and principles of punishing and waiver of punishment. Foundations of liability for offence, administrative punishment in general, protective measures, administrative delicts and relation between criminal law …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SÝKOROVÁ, Jana. Správní tresty podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/