Jan Čalkovský

Diplomová práce

Návrh modernizaci technologické linky na provozovně Tovačov

The Proposal of Technological Line Modernization for the Tovačov Plant
Anotace:
Cílem diplomové práce je navrhnout novou technologickou linku za účelem její modernizace a zlepšení kvality výrobků. V práci seznamuji čtenáře s petrografií a hydrogeologickým poměrem v dobývacím prostoru na štěrkopískovně Tovačov. V další části čtenáře seznamuji s technologií těžby, lodní a pásovou dopravou a finální úpravou vytěženého štěrkopísku na provozovně. Část 4 je zaměřena na mnou navrhované …více
Abstract:
The aim of my thesis is to propose a new technological line to modernize and product improve quality. The paper deals with the lithology and hydrogeological situation in the mining area to the gravel pit Tovacov. In the next section the reader acquainted with the technology of mining, shipping and transport belt and finishing mined gravel on the premises. Part 4 is focused on my proposed solutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Martin Hummel
  • Oponent: Vlastimil Polišenský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava