Roman Křížek

Bakalářská práce

Podnikání v mezinárodní automobilové dopravě

Entrepreneurship of International Lorry Transport
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na malé a střední podnikání v mezinárodní automobilové dopravě. Cílem této práce byla analýza současného stavu podniku pomocí externí, finanční a SWOT analýzy a návrh řešení pro zlepšení zjištěného stavu.V první, teoretické části, jsem se věnoval vymezení malého a středního podnikání. Přiblížil jsem teorii externí analýzy, která zahrnuje teorii analýzy makroprostředí a …více
Abstract:
My Bachelor Thesis is focused on Small and Medium Sized Enterprises of International Lorry Transport. The aim of this study is to analyze the actual state of the firm by the help of external, financial and SWOT analysis and to propose to solutions to improve the recognized state.In the first theoretical part of the thesis I focused on determination of Small and Medium Sized Enterprises. I described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Marcela Papalová
  • Oponent: Bohuslava Lunerová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava