Peter Cebo

Diplomová práce

Lepené lamelové dřevo - trvanlivost lepených spojů.

Glued laminated timber - the durability of bonded joints.
Anotace:
CEBO, P. Lepené lamelové dřevo – trvanlivost lepených spojů. 2012. 48 s. Diplomová práce na Fakultě stavební VŠB-Technické univerzity Ostrava na katedře stavebních hmot a hornického stavitelství. Vedoucí diplomové práce Daňková, J. Lepené lamelové dřevo je konstrukčním materiálem na bázi dřeva. Je vytvořeno soustavou lamel vzájemně spojených lepenými spoji řeziva. Lze jej využít na řadu konstrukcí …více
Abstract:
CEBO, P. Glued laminated timber – the durability of bonded joints. 2012. 48 p. Thesis on Faculty of Civil Engineering, VSB Technical University in Ostrava, Department of Building Materials and Underground Engineering. Leader of thesis is Mrs Daňková, J. Glued laminated timber is construction material on wood basis. It is compounded by system of plates joined together by glued joint of cut timber. It …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2013
  • Vedoucí: Jana Daňková
  • Oponent: Alexandr Kašný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava