Ing. Klára Baláková

Bachelor's thesis

Reklama jako prostředek komunikace s dětským spotřebitelem

Advertisement as a Medium of Communications with Children's Customer
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na reklamu jako komunikační prostředek ovlivňující chování segmentu dětí jako spotřebitelů. Zabývá se zhodnocením aktuálnosti tématu a současným stavem této zajímavé, důležité a dynamicky se rozvíjející problematiky. Práce je rozdělena do dvou kapitol – teoreticko-metodologická část a aplikační část. Teoretická část obsahuje dvě podkapitoly, a to charakteristiku toho …viac
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on advertising as a communication tool influencing the consumer behaviour of the segment of children. It deals with the evaluation of the theme topicality as well as with the present-day status of these interesting, important, and dynamically developing issues. The thesis is divided into two chapters – theoretical-methodological part and application part. The theoretical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedúci: Mgr. Markéta Jansová
  • Oponent: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní