Theses 

Řízení materiálového toku v logistických řetězcích – Bc. Šárka Havrdová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Šárka Havrdová

Diplomová práce

Řízení materiálového toku v logistických řetězcích

Management of the material flow in logistics chains

Anotace: Diplomové práce "Řízení materiálového toku v logistických řetězcích" podrobně analyzuje materiálový tok společnosti Festool s. r. o. V této oblasti se pak detailně zaměřuje na zvýšení flexibility v části zásobování materiálu do montážních linek. Jejím cílem je provést zhodnocení současného stavu, na základě kterého bude navržena inovace, jež by měla optimalizovat tuto část vnitropodnikové logistiky. Diplomová práce je strukturována do dvou celků. Rešeršní část je zaměřena na vymezení klíčových pojmů souvisejících s logistikou, logistickými řetězci, materiálovým tokem a jeho řídicími systémy. Kapitola 7 nejprve analyzuje materiálový tok společnosti Festool s. r. o., s detailním rozborem současných toků materiálu při zásobování montáže. Stěžejní část celé diplomové práce je návrh inovace, která by měla přispět ke zvýšení pružnosti v oblasti zásobování montážních linek. Kapitola 9 vyhodnocuje ekonomické přínosy a prezentuje zjištěné výsledky jakožto porovnání současného a navrhovaného stavu. V závěrečné části práce jsou krátce zmíněny návrhy mající úzkou vazbu na základní téma diplomové práce, které by bylo vhodné řešit v širších souvislostech s cílem přiblížení se k optimálnímu stavu v oblasti materiálových toků společnosti.

Abstract: The thesis "Management of the material flow in logistics chains" analyzes in detail the material flow in the Festool s. r. o. In this area, the thesis focuses in detail on increasing flexibility in the supply of materials to assembly lines. Its objective is an evaluation of the current status, under which there would be proposed innovations, which should optimize this part of the internal logistics. The thesis is divided into two parts. The research part focuses on the definition of key terms associated with logistics, logistics chain, material flow and control systems. The chapter 7 analyzes the material flow in the Festool s. r. o company, with a detailed analysis of current flow in the material supply for assembly. The main part of the whole thesis is the suggestion innovation that should help to increase flexibility in the supply of assembly lines. The chapter 9 evaluates the economic benefits and presents the results obtained as comparison of the current and proposed status. In the final part of the thesis are briefly discussed proposals with close links to the basic theme of the thesis, which should be solved in a broader context in order to move closer to the optimal state in corporate material flows, are briefly mentioned.

Klíčová slova: Logistika, logistický řetězec, logistické technologie, materiálový tok, skladování, zásobování.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Eva Šlaichová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28338 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Havrdová, Šárka. Řízení materiálového toku v logistických řetězcích. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 22:59, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz