Marek Bajer

Diplomová práce

Provedení vnitřních rozvodů studené, teplé vody a cirkulační vody včetně rozvodů požární vody v ubytovacím domě

Performing Internal Distribution of Cold, Warm and Circulating Water Including Fire Water Distribution in a Apartment House
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na vypracování projektu ubytovacího domu, řešení stavební části a návrh vnitřního vodovodu, zahrnující studenou, teplou, teplou cirkulační a požární vodu. Součástí projektu vnitřního vodovodu je návrh solárního systému k přípravě teplé vody. Ten se bude podílet na přípravě teplé vody v kombinaci s plynovým kondenzačním kotlem určenému k ohřevu vody v externím zásobníku …více
Abstract:
The diploma thesis is focus on working out a project of apartment house, building part solution and interior water pipe layout, including cold, hot, warm circulating and fire water. Solar system layout to hot water preparation is integral to the project. These solar system will be involved in the preparation of hot water in combination with a gas boiler designed to heat water in an external store tank …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2019
  • Vedoucí: Irena Svatošová
  • Oponent: Martin Langer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava