Theses 

WHO programy, Zdraví 2020, národní programy, vývoj, srovnání – Mgr. Ing. Šárka HYNKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Ing. Šárka HYNKOVÁ

Bakalářská práce

WHO programy, Zdraví 2020, národní programy, vývoj, srovnání

WHO programmes, Health 2020, national programmes, progress, comparison

Anotace: Bakalářská práce se věnuje jednomu z nejdůležitějších témat lidského života - zdraví. Problematika zdraví je velice široká zasahující do nejrůznějších oblastí lidského konání a společenských odvětví. Zdraví je záležitostí jedince i celé společnosti. Společnost i jedinec se vzájemně v otázce zdraví ovlivňují. Bakalářská práce se ve své teoretické části zabývá WHO programy. Podrobněji rozpracovává program Zdraví 21 a navazující program Zdraví 2020 s jejich hlavními cíli. Zmiňuje aplikaci programu Zdraví 2020 v ČR v rámci Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Národní strategie ochrana a podpory zdraví a prevence nemocí je v ČR realizována prostřednictvím akčních plánů. K provádění tohoto dokumentu je v ČR realizován Národní program zdraví projekty na podporu zdraví. Pozornost je věnována zdravotní gramotnosti představující důležitou složku v životě jedince při všedních rozhodnutích v otázkách zdraví. Praktické zaměření bakalářské práce bylo stanoveno jejími cíli zaměřenými na zjištění povědomí o národních programech podporujících zdraví a úrovně zdravotní gramotnosti u dospělé populace obyvatel Předslavic. K naplnění cílů bakalářské práce byly stanoveny čtyři hypotézy. Data byla získána za použití anonymního dotazníku od dospělé populace obyvatel Předslavic. Získaná data byla statisticky vyhodnocena. Šetření prokázalo povědomost obyvatel obce o národních programech podporujících zdraví a byla zjištěna dobrá znalost problematiky zdravotní gramotnosti. Výsledky dotazníkového šetření je možno využít při zlepšování povědomí o zdraví a zdravotní gramotnosti, jejím soustavném rozvoji a zaměření se na prevenci a podporu zdraví.

Abstract: Bachelor thesis addresses one of the most important topics of human life - health. The issue of health is very broad affecting various areas of human behavior and social sectors. Health is a matter for the individual and the society. The society and the individual influence each other on the issue of health. Bachelor thesis is its theoretical part with WHO programs. Detail elaborates program Health 21 and related program the Health 2020 with their main goals. Refers to the application program Health 2020 in the CR within the framework of the National strategy for the protection and promotion of health and disease prevention. National strategy for protection and health promotion and disease prevention in the CR has implemented through action plans. To realize the document Health 2020 - National strategy for the protection and promotion of health and disease prevention in the CR implemented the National Health Program - projects to promote health. Attention is paid to health literacy represents an important component in the lives of individuals in everyday decisions on issues of health. The practical focus of the thesis determined its objectives aimed at finding the awareness of national programs which promote health and health literacy levels among the adult population of the residents in Předslavice. To meet the objectives of the thesis were set four hypotheses. Data were obtained using an anonymous questionnaire from the adult population of the residents in Předslavice. Data were statistically processed. The investigation showed awareness of inhabitants on national programs supporting health and found a good knowledge of health literacy. Results of survey can be used to improve health awareness and health literacy, the continuous development and focus on prevention and health promotion.

Klíčová slova: WHO, WHO programy, Zdraví 21, Zdraví 2020, národní programy, zdravotní gramotnost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47198 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

HYNKOVÁ, Šárka. WHO programy, Zdraví 2020, národní programy, vývoj, srovnání. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 18:44, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz