Martin HÁS

Bakalářská práce

Vliv elektromagnetických polí na člověka

Influence of electromagnetic field to human body
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na shrnutí poznatků o vlivu elektromagnetických polí na člověka, a to především vlivu neionizujícího elektromagnetického záření člověkem běžně používaného pro komunikační účely. V první části se práce věnuje popisu elektromagnetického pole pomocí Maxwellových rovnic a popisu druhů elektromagnetického záření. V další části se zmiňuje o známých účincích ionizujícího …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on summarizing knowledge about the influence of the electromagnetic fields on human beings, especially on the influence of the non-ionizing electromagnetic radiation commonly used for the communication purposes. The first part deals with describing the electromagnetic field using Maxwell's equations and describing various kinds of electromagnetic radiation. In the next …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Kubík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÁS, Martin. Vliv elektromagnetických polí na člověka. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/