Juraj Zelina

Diplomová práce

Optimalizace oběhů hnacích vozidel

Optimization of Vehicle Scheduling
Anotace:
Diplomová práca sa zaoberá optimalizovaním obehov hnacích vozidiel na vozebnom ramene Bohumín – Valašské Meziříčí. Úvodné kapitoly opisujú danú problematiku, súčasný stav, všeobecné pravidlá pre tvorbu obehov hnacích vozidiel. V ďalších kapitolách sa pozornosť venuje opisom matematického modelovania, teda opisom metód, ktoré boli použité pri riešení danej problematiky. Nasledujúce kapitoly sa venujú …více
Abstract:
This thesis deals with optimizing vehicle scheduling between Bohumín and Valašské Meziříčí. The introductory chapters describe the issue, the current state, the general rules for creating vehicles scheduling. In the following chapters, attention is paid to the description of mathematical modeling, that describe the methods that were used to solve the issue. The following chapters deal with the description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Dušan Teichmann
  • Oponent: Petr Škapa

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie