Theses 

Výpověď z pracovního poměru z organizačních důvodů na straně zaměstnavatele – Bc. Petra Grycová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Petra Grycová

Diplomová práce

Výpověď z pracovního poměru z organizačních důvodů na straně zaměstnavatele

Notice of Termination of an Employment Relationship Given by Employer from Organisational Reasons

Anotace: Tématem práce je výpověď z pracovního poměru z organizačních důvodů na straně zaměstnavatele. V práci jsou stručně vymezeny základní pracovněprávní pojmy související s hlavním tématem práce, tj. pracovní poměr, jeho charakteristika a vznik. Práce se podrobněji zabývá problematikou výpovědi z pracovního poměru. Práce se člení na 7 kapitol vlastního textu. V úvodní kapitole jsou vymezeny pracovněprávní pojmy. Další kapitola charakterizuje výpovědi z pracovního poměru včetně obecných i formálních záležitostí výpovědí z pracovního poměru. Následující kapitola se věnuje problematice doručování písemností zaměstnavatelem zaměstnanci a to do vlastních rukou, prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací a prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V této kapitole je také obsaženo doručování písemností zaměstnancem zaměstnavateli, které je dle zákonné úpravy podstatně jednodušší, než je tomu v případě zaměstnavatele. V následující kapitole se podrobně věnuji výpovědi z pracovního poměru na straně zaměstnavatele z tzv. organizačních důvodů. Kapitola je členěna na podkapitoly, které rozebírají jednotlivě výpovědní důvody na straně zaměstnavatele spočívající ve zrušení části zaměstnavatele, přemístění se zaměstnavatele nebo jeho části a stane-li se zaměstnanec nadbytečným z rozhodnutí zaměstnavatele. Další podkapitola přibližuje institut hromadného propuštění, zákaz výpovědi a o odvolání výpovědi. Předposlední kapitola je zaměřena na povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s ukončením pracovního poměru a je členěna na podkapitoly, které se jednotlivě zabývají odstupným, potvrzením o zaměstnání, pracovním posudkem a pracovním volnem k vyhledání nového zaměstnání. V závěrečné kapitole je provedeno zhodnocení platné právní úpravy rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů s tím spojené aplikační problémy.

Abstract: The subject of this dissertation is a termination of employment by organizational reasons of an employer. In the dissertation, basic labour-law terms related to the principal subject of the dissertation, i.e. an employment, its characteristics and commencement, are defined. The dissertation follows up in detail a terminal of employment issues. The dissertation is divided into 7 chapters of text itself. The labour-law terms are defined in the introductory chapter. The subsequent chapter characterize the terminations of employment including general and formal requirements of the terminations of employment. The following chapter is devoted to issue of delivering documents to employee, that is personally, via electronic communication service and via delivery services operator. Delivering of documents by an employee to an employer that is according to a law adjustments substantially easier than in case of employer is also included in this chapter. In the succeeding chapter I elaborately deal with the termination of employment by so called organizational reasons of an employer. The chapter is divided into separate chapters that analyze particular motives to giving notice by employer concerning a dissolution of a part of the employer, relocation of the employer or a part of the employer and in case that an employee becomes redundant by a decision of the employer. The subsequent chapter pursues to an institute of mass dismissal, prohibition of a notice and withdrawal of a notice. The penultimate chapter's aims are obligations of an employer in connection with a termination of employment and is divided into separate chapter that deal with a redundancy payment, a confirmation of an employment, labour references and time off for finding a new employment. In the final chapter, the evaluation of valid law adjustment concerning the termination of employment by organizational reasons and associated problems of application is conducted.

Klíčová slova: Zaměstnanec, Zaměstnavatel, Pracovní poměr, Výpověď, Výpovědní doba, Výpovědní důvody, Organizační důvody na straně zaměstnavatele, Doručování písemností, Odstupné, Odvolání výpovědi, Potvrzení o zaměstnání, Pracovní posudek, Pracovní volno k vyhledání nového zaměstnání, Employee, Employer, Employment, Notice, Notice limit, Notice reasons, Organizational reasons of an employer, Document delivery, Redundancy payment, Withdrawal of a notice, Confirmation of employment, Labour References, Time off for finding a new employment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 22:52, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz