Ondřej Svačina

Master's thesis

Určení komunit pomocí detekce hran spojujicích komunity

Community Detection by Betweenness-Based Methods
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá rozpoznáváním komunit pomocí detekce hran spojujícími komunity. Cílem práce bylo si nastudovat současně používané algoritmy, vybrat z nich ty nejpoužívanější a poté je analyzovat a vyhodnotit. Byly vybrány následující algoritmy: metoda nejkratší cesty, metoda náhodné procházky, metoda vzdálenost k zóně a Raddichiho algoritmus. Bylo naimplementováno několik verzí těchto …more
Abstract:
This thesis deals with community detection by betweenness-based methods. The aim of thesis was to study recent algorithms, selecet most used ones and then analyse them. Selected algorithms were: shortest-path method, random-walk method, distance to zone method and Raddichi algorithm. These algorithms were implemented in various versions and then results of selected versions were tested, analysed and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Eliška Ochodková
  • Reader: Miloš Kudělka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika