Theses 

Sociálně patologické jevy na středních školách – Bc. Marek Horčic

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Marek Horčic

Bakalářská práce

Sociálně patologické jevy na středních školách

Social and Pathologic Phenomena at High Schools

Anotace: Bakalářská práce „patologické jevy na středních školách“ pojednává o výskytu patologických jevů na středních školách. Vyjmenovány jsou základní pojmy a zejména jsou zmíněny vybrané jevy jako šikana a agrese. Zde je popsána charakteristika agresorů, znaky chování oběti šikany, dále fáze šikany. Jako nový fenomén je popsána kyberšikana a její charakteristické rysy. V dalších kapitolách se práce věnuje závislostnímu chování, užívání omamných a psychotropních látek, virtuálním drogám, záškoláctví a krádežím. Jsou pojmenovány jejich průvodní znaky, příčiny, důsledky, preventivní opatření a doporučení pro pedagogy. V následujících kapitolách jsou zmíněny základní znaky dalších jevů jako je rasismus, xenofobie, homofobie a rizikové chování ve sportech a dopravě. Okrajově bude zmíněno rizikové sexuální chování, poruchy příjmu potravin, a negativním působení sekt. Další část práce je pojednává o významu primárního preventivního programu a specifických programů. Následuje souhrn získaných relevantních dat v oblasti výskytu sociálně patologických jevů. U vybraných jevů je vyhodnocena četnost a konkrétně v případě konzumace alkoholu je zaznamenán a vyhodnocen výskyt v průběhu let 1995 až 2007. Ze získaných informací a dat je vytvořen závěr s vlastním hodnocením situace.

Abstract: The thesis „Social and Pathologic Phenomena at High Schools“ deals with occurrence of these phenomena at the high-school environment. The author presents the basic terminology, especially the selected and most spread ones, e.g. bullying and aggression, presenting characteristic features of aggressors, symptoms and stages of malicious discrimination and description of its victims. Cyberbullying is presented and described as a new phenomenon in the given field. The following chapters of the paper deal with the behaviour of addicted people, use of intoxicating and psychotropic substances, virtual drugs, truancy and theft. The author enumerates its symptoms, reasons, consequences, preventive measures and recommendations for educators. The paper also takes a look at basic signs of other phenomena, such as racism, xenophobia and homophobia, risky behaviour in sports and in transport, hazardous behaviour in sexual life, defective nutrition habits and negative influence of different religious sects. The author also mentions the importance of preventive and specific programmes. Data was collected in regard to the occurrence of pathologic phenomena, followed by the analysis of their frequency, in particular the data about consumption of alcoholic beverages. The author concentrates on the period 1995 to 2007. In conclusion, he presents the assessment of the current situation.

Klíčová slova: Patologické jevy na středních školách, šikana, záškoláctví, závislostní chování, kyberšikana, primární preventivní program, prevence, výskyt patologických jevů.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:41, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz