Theses 

Syndrom vyhoření u pracovníků v internetovém poradenství – Bc. Eliška Pavlíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eliška Pavlíková

Diplomová práce

Syndrom vyhoření u pracovníků v internetovém poradenství

Burnout syndrome among workers in online counselling

Anotace: Cílem diplomové práce je zmapování výskytu syndromu vyhoření u pracovníků internetového poradenství a zjištění existence vztahu mezi projevy syndromu vyhoření a faktory, které mohou mít vliv na jeho rozvoj. Dílčím cílem je zjistit, která copingová strategie nejvíce přispívá syndromu vyhoření. Pomocí dotazníkového šetření byla posbírána data od 58 respondentů. Výsledky výzkumu přinesly odpovědi na stanovené hypotézy. Bylo zjištěno, že mezi zúčastněnými pracovníky internetového poradenství se vyskytuje syndrom vyhoření u čtvrtiny respondentů. Faktory jako dosažené vzdělání a délka praxe se syndromem vyhoření dle výsledků nijak nesouvisí. U pohlaví a věku nebyl prokázán jednoznačný vliv. Vztah byl zjištěn mezi syndromem vyhoření a hodnocením vztahů na pracovišti respondentem, nejčastěji poskytovanou formou internetového poradenství, a také pocitem vyhoření. Dále bylo zjištěno, že žádná z copingových strategií neovlivňuje kladně ani záporně syndrom vyhoření.

Abstract: The aim of the thesis is to analyse the burnout among people in online counselling and establish the existence of a relationship between symptoms of burnout and factors that may affect the development of a burnout. The operational objective is to determine which coping strategies contribute most to a burnout. Using the survey, data was collected from 58 respondents. Results of research yielded answers to hypothesis. From the results, it was found that among workers participating in internet counselling, burnout occurs in a quarter of respondents. Factors such as level of education and the time working in the specific position, didn´t show any correlation with burnout. A relationship was found between an actual burnout and respondents’ evaluation of workplace relations; and also between burnout and most often used form of an online consultancy as well as a feeling of burnout. Furthermore, it was found that none of the coping strategies affected the burnout positively or negatively.

Klíčová slova: Internetové psychologické poradenství, syndrom vyhoření, Shirom-Melamedova škála (SMBM), dotazník způsobů zvládání (WCQ). Internet Psychological Counseling, Burnout Syndrome, Shirom-Melamed Burnout Measure, Ways of coping Questionnaire.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 20:19, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz