Theses 

Nezdanitelné části a slevy na dani u fyzických osob v České a Slovenské republice – Kateřina Krivčíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Kateřina Krivčíková

Bakalářská práce

Nezdanitelné části a slevy na dani u fyzických osob v České a Slovenské republice

Tax Allowances and Tax Reliefs at Individuals in the Czech and the Slovak Republic

Anotace: Cílem práce je vymezení a uplatnění nezdanitelných částí základu daně a slev na dani pro snížení daňové povinnosti u fyzických osob České a Slovenské republiky. Jedná se především o stanovení, srovnání a zhodnocení, která země je z daňového hlediska při využití nezdanitelných částí a slev pro poplatníka výhodnější. Teoretická část se zabývá charakteristikou vybraných aspektů daně z příjmů v České a Slovenské republice, a to především nezdanitelnými části základu daně a slevami na dani. Praktická část řeší jednotlivé modelové příklady pro uplatnění nezdanitelných částí a slev, které slouží pro snížení konečné daně českého a slovenského poplatníka. Následně jsou v závěru shrnuty podstatné rozdíly při stanovení daňové povinnosti v obou zemích.

Abstract: The aim of the thesis is definition and application of tax allowances and tax reliefs for reducing tax liability of Czech and Slovak individuals. We talk principally about determination, comparison and assessment which country is prefered for use tax allowances and tax reliefs for taxpayers from the tax perspective. Theoretical part deals with characteristics of selected aspects of income tax in the Czech and Slovak republic, especially tax allowances and tax reliefs. Practical part solves individual model examples for applying tax allowances and tax reliefs which is used for reducing finally tax for Czech and Slovak taxpayer. Subsequently the fundamental differences for determination tax liability in both countries are concluded.

Klíčová slova: nezdanitelné části základu daně, slevy na dani, fyzická osoba, poplatníci, daňová povinnost, Česká republika, Slovenská republika

Keywords: tax allowances, tax reliefs, individuals, taxpayers, tax liability, Czech Republic, Slovak Republic

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Yvetta Pšenková
  • Oponent: Miroslava Losová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 12:39, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz