Pavla Vašíčková

Diplomová práce

Administrativní zátěž českého chovatele ovcí a další aspekty spojené s touto problematikou

Administrative burdens of sheep breeders in the Czech Republic and other aspects related to this issue
Anotace:
Téma diplomové práce se zabývá současnou administrativní zátěží českého chovatele ovcí a dalšími aspekty, související s touto problematikou. Problematika shrnutí legislativních, provozních a dalších podmínek, které jsou potřeba před, a zejména během chovu ovcí dodržovat, není jednoduchá. Naráží na měnící se podmínky a změny administrativní zátěže, která někdy, jako i některá další nařízení a směrnice …více
Abstract:
The topic of the thesis deals with the current administrative burden of Czech sheep breeders and other aspects related to this issue. The issue of legislative, operational and other conditions that have to be met before, and especially during sheep breeding, is not simple. It is struggling with changing conditions and changes in the administrative burden that sometimes, as well as some additional regulations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Tomáš Bouchal
  • Oponent: Vladimír Lapčík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství