Theses 

Hrádek a Loreta - nejvýznamnější poutní místa na Vlašimsku – Lenka Šimánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lenka Šimánková

Diplomová práce

Hrádek a Loreta - nejvýznamnější poutní místa na Vlašimsku

Hrádek and Loreta - the Most Important Places of Pilgrimage in the Region of Vlašim

Anotace: Jak již název napovídá, práce se věnuje historii dvou nejvýznamnějších poutních míst na Vlašimsku. Historie Hrádku sahá až do 11. století, kdy zde stávalo rytířské sídlo neboli hrádek. Poutě se zde začaly konat až v roce 1627 poté, co sem byly přesměrovány z nedaleké Kladrubské hůry. V případě Lorety začala celá její historie v letech 1704 - 1706, kdy vlašimský pán František Antonín z Weiszenwolfu nechal vybudovat kapli nad městem na tzv. Spáleném vrchu. Kromě úcty k Panně Marii a místní spojitosti toho mají obě poutní místa společného mnohem více. Poutě se na obou místech konají v letních měsících. Na Hrádku se konají dokonce tři poutě, a to o prvních třech nedělích v červenci. Na pouť na Loretě se chodí na začátku září ve svátek Narození Panny Marie. Tradice těchto poutí jsou natolik silné, že se udržují až do dnešní doby. Vedle historie obou míst se práce věnuje také podobě kostelů, popisu poutí a důležitou kapitolou jsou opravy provedené na Hrádku v letech 1845 – 1912. Na závěr jsou zmíněny i osobnosti, které jsou s daným místem alespoň částečně spojené. K Hrádku tak neodmyslitelně patří osobnost Antonína Norberta Vlasáka, který zde působil jako farář, ale byl to také spisovatel a významný průkopník české topografie. Druhou osobností je hudební skladatel Bedřich Smetana, který v letech 1835 – 1844 žil se svou rodinou v nedalekých Růžkových Lhoticích a na loretskou pouť několikrát zavítal. V jeho pozdějším díle se pak vyskytují pasáže, které jasně ukazují, že se jedná o Smetanovy vzpomínky z dětství stráveném na venkově. Prameny se dochovaly především z 19. století, a proto se práce zaměřuje zejména na toto období.

Abstract: Wie der Name der Diplomarbeit sagt, wird die Arbeit der Geschichte zwei berühmtesten Wallfahrtsorten in der Region Vlašim gewidmet. Die Geschichte der Hrádek reicht bis ins 11. Jahrhundert zurück, als dort ein ritterlichen Wohnsitz, beziehungsweise eine kleine Burg gestanden hat. Ursprünglich haben die Wallfahrten auf dem Kladrubská Berg stattgefunden. Erst im Jahre 1627 haben die Wallfahrten in Hrádek angefangen. Im Fall der Loreta hat die ganze Geschichte im Jahre 1704 – 1706 angefangen., wann der vlaschimer Herr František Antonín von Weiszenwolf hat die Kapelle auf dem Spálený Berg über der Stadt erbauen lassen. Außerhalb der Hochachtung vor Maria und des Ortszusammenhang haben beide Wallfahrtsorten noch so viele Gemeinsame. Die Wallfahrten finden in Sommermonate statt. In Hrádek finden sogar drei Wallfahrten – in ersten drei Sonntage in Juli statt. Die Wallfahrt in Loreta findet in September in den Feiertag der Maria Geburt statt. Die Tradition diesen Wallfahrten sind sehr stark und sie leben in diese Zeite. Die Arbeit enthält auch die Kirchenformen, die Wallfahrtbeschreibung und Beschreibung von Restaurierungen, die seit dem Jahre 1845 bis 1912 durchgeführt wurden. Am Ende werden noch die mit diesen Orte verbunden Personlichkeiten angesprochen. Die bedeutende Personlichkeit auf Hrádek ist Antonín Norbert Vlasák, der nicht nur ein Pfarrer und Schriftsteller, sondern auch ein bedeutender Wegbereiter der tschechischen Topografie war. Die zweite Personlichkeit ist der Komponist Bedřich Smetana, der im Jahre 1835 bis 1844 mit seiner Familie in Růžkovy Lhotice geleben hat und in Loretawallfahrt mehrmalls gegangen war. In seiner späteren Arbeiten sind die Passagen, die die Erinnerung auf seine Kindheit auf dem Lande sind. Die Quellen stammen vorwiegend aus dem 19. Jahrhundert und deswegen konzentriert sich die Arbeit vor allem auf diese Epoche.

Klíčová slova: Hrádek u Vlašimi, Loreta na Spáleném vrchu, poutě, Antonín Norbert Vlasák, Bedřich Smetana

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Ondřej Felcman, Aleš Valenta
  • Oponent: Boguslaw Czechowicz

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:15, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz