Theses 

Hipoterapie jako podpůrná terapie u pacientů s cévní mozkovou příhodou – Kateřina ČERVENÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Kateřina ČERVENÁ

Bakalářská práce

Hipoterapie jako podpůrná terapie u pacientů s cévní mozkovou příhodou

Hippotherapy as a supporting therapy in patients with stroke

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá hipoterapií coby podpůrnou terapií u pacientů s cévní mozkovou příhodou. Vycházím přitom z praktických zkušeností terapeutů hiporehabilitačního střediska Pirueta v Havlíčkově Brodě a dostupné literatury. Práce je tradičně členěna na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část podává přehled současných poznatků a je členěna do dvou kapitol, jež se zabývají problematikou cévní mozkové příhody a hipoterapií. Jsou zde vysvětleny základní pojmy, nezbytné pro vhled do problematiky. V rámci podkapitoly o cévní mozkové příhodě popisuji její dělení, příčiny, následky a léčbu. U hipoterapie se zabývám principy účinku a jejími vlivy na člověka, jak po stránce fyzické tak i psychické. Ve výzkumné části pak popisuji cíle práce a samotný výzkum. Pro potřeby práce jsem zvolila formu kvalitativního šetření případovou studii, jež byla provedena na třech probandkách po cévní mozkové příhodě. Probandky byly vybrány ze "Střediska hiporehabilitace Pirueta" Havlíčkův Brod, kde byla mnou od konce září 2014 do půlky ledna 2015 prováděna praktická aplikace hipoterapie pod odborným vedením certifikovaného terapeuta. Sběr dat byl proveden zpracováním tří komplexních kazuistik za použití techniky pozorování (kineziologický rozbor motorických dovedností), sekundární analýzy dat a rozhovoru s probandkami. Cílem práce bylo zmapovat vliv hipoterapie u pacientů s cévní mozkovou příhodou a vypracovat konkrétní hipoterapeutický postup u těchto pacientů. Důvodem, proč práce vznikla, je snaha o zlepšení povědomí o hipoterapii coby podpůrné metody u pacientů po cévní mozkové příhodě a objektivizace letitých praktických zkušeností hiporehabilitačního střediska "Pirueta". Výstupy této bakalářské práce mohou být taktéž dále využity jako edukační materiál pro studenty fyzioterapie i samotné hipoterapeuty či jako podklad pro další výzkum v této oblasti.

Abstract: This bachelor thesis deals with hippotherapy as supportive therapy of patients with stroke. Our starting platform is from the practical experience of therapists hippotherapy's centers Pirouette and available literature. The work is traditionally divided into theoretical and practical. The theoretical part provides an overview of current knowledge and is divided into two chapters, which dealing with the issue of stroke and hippotherapy. There are explained basic concepts necessary for insight into the problems of work. As part of subchapter about of stroke describing its dividing, the causes, consequences, and treatment. In hippotherapy I deal with the principles of hippotherapy effect and its impact to humans, both physically and mentally. In the research part describes the objectives of the work and the research itself. For the purposes of work I chose the design of qualitative research - a case study, which was carried out on three probands after a stroke. The probands were selected from the "Centre of hippotherapy Pirouette" Havlíčkův Brod, where it was from the end of September 2014 to mind January 2015 performed a practical application of hippotherapy under the expert guidance of a certified therapist. Data collection was conducted three complex processing of case studies using the technique of observation (kinesiology analysis of motor skills), secondary data analysis and interview with probands. The aim of this thesis is to map the effect of hippotherapy for patients with stroke and the develop specific hippotherapy's procedures in these patients. The purpose why the work was created, is an effort to improve awareness about hippotherapy as supporting methods for patients after stroke and objectification many years of practical experience hippotherapy's center "Pirouette". The outputs of this work can also be further utilized as educational material for students of physiotherapy and hipoterapeuty alone or as a basis for further research in this area.

Klíčová slova: cévní mozková příhoda, iktus, rehabilitace, hipoterapie, hiporehabilitace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kamila Karásková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43011 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

ČERVENÁ, Kateřina. Hipoterapie jako podpůrná terapie u pacientů s cévní mozkovou příhodou. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:25, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz