Marek Pavlán

Diplomová práce

Obnovení zpevněné vzletové a přistávací dráhy a další renovace na letišti Zábřeh

Paved Runway Restoring and Other Renovations at Zábřeh Airport
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zejména zjištěním současného stavu a návrhem renovace zpevněné vzletové a přistávací dráhy na letišti v Zábřehu. V první části je popsána historie a současnost letiště včetně stavu dráhy. V druhé části jsou pak řešeny předpisy pro stavbu VPD a jejich splňování či nesplňování dráhou na letišti Zábřeh. Další část pak podává návrh na rekonstrukci dráhy včetně nutných úkonů a …více
Abstract:
The thesis describes current state of the paved runway on Zábřeh airfield and suggests its renovation. The first part talks about the airfield’s history and present look including the runway. The second part deals with the legislation and regulation with regard to runway construction and assessment of compliance with these rules. The next part gives a suggestion for runway renovation including the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ivana Olivková
  • Oponent: Jiří Hořínka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie