Ing. Jana Kutálková

Disertační práce

Vliv mikroklimatu porostu a půdy na rozvoj patogenů řepky olejné

Effect of microclimate o the stand and soil on the development of rape pathogens
Anotace:
Patogeni řepky olejné dnes čím dál více ohrožují porosty a snižují jejich výnos, proto toto téma je nýní velmi aktuální a do výzkumu a šlechtění v oblasti odrůd a rezistence řepky olejné se vynakládají dosti značné prostředky. Pro dizertační práci jsem si vybrala toto téma, protože v sobě sdružuje mnoho vazeb, které je potřeba si uvědomit. Vliv mikroklimatu daného porostu s danou odrůdou a danou lokalitou …více
Abstract:
Pathogens of rapeseed rape today are increasingly threatening the crops and reducing their yield, therefore this theme is very recent, and research and breeding in the field of varieties and resistance of oilseed rape are quite significant. For the dissertation I chose this topic because it brings together many links that need to be realized.The influence of the microclimate of the given crop with …více
 

Klíčová slova

řepka mikroklima patogeni
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.
  • Oponent: Barbora Mieslerová, Ph.D., doc. RNDr., Petr Baranyk, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Rostlinolékařství / Rostlinolékařství