Lucie SNOPKOVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Hudební výchova na 1.stupni základní školy se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Music on the 1st level of basic school focus on pupils with special educational needs
Abstract:
Inkluzivní vzdělávání je téma, které je probíráno již řadu let. Tento proces byl začleněn do našeho vzdělávacího systému. Společnost se stále více setkává s tímto pojmem a snaží se porozumět a akceptovat všechny aspekty, které pojí společné vzdělávání. Cílem je zajistit právo na vzdělání všem bez rozdílu a připravit tak žáky na budoucí různorodost jedinců v běžném životě. Jedinečnost každého z nás …more
Abstract:
Inclusive education is a topic that has been discussed for many years. This process has been incorporated into our educational system. Society is increasingly confronted with this notion and seeks to understand and accept all aspects of inclusive education. The aim is to ensure the right of education for everybody without distinction and to prepare pupils for the future diversity of individuals in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2019
  • Supervisor: Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SNOPKOVÁ, Lucie. Hudební výchova na 1.stupni základní školy se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta