Lýdie Zárubová

Diplomová práce

Hodnocení efektivnosti rekultivace vybraného území Severočeské hnědouhelné pánve

Evaluation of the effectiveness of the selected area reclamation North Bohemian Brown Coal Basin
Anotace:
Téma diplomové práce Hodnocení efektivnosti rekultivace vybraného území Severočeské hnědouhelné pánve řeší tuto formu hodnocení z pohledu ekonomického i mimoekonomického (např. ekologického, hydrologického, sociálního nebo estetického). Pro zjištění těchto efektivností a jejich komparaci byla vybrána lokalita povrchového dolu lom Vršany, který se nachází v severozápadních Čechách. Práce je členěna …více
Abstract:
This Thesis’ theme Evaluation of the effectiveness of the selected area recultivation North Bohemian Brown Coal Basin addresses this form of assessment in terms of both economic and non-economic (e.g. ecological, hydrological, social or aesthetic). To determine the effectiveness of these techniques and their comparison was selected location lom Vršany opencast mine, located in north-western Bohemia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: Jana Magnusková
  • Oponent: Jaroslav Kunc

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava