Theses 

Pozdně-moderní rodina a služby pro rodinu – Lucie Dvořáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie Dvořáková

Diplomová práce

Pozdně-moderní rodina a služby pro rodinu

Post-Modern Family and Services for Families

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou pozdně- moderní rodiny a služeb pro rodiny. Teoretická část definuje základní pojmy, které s tématem souvisí a prolínají se celou prací. První kapitola se věnuje rodině, a to z různých hledisek. Je zde vymezen historický vývoj rodiny, její proměny a bližší charakteristika fungování. V další části je v krátkosti zaměřena pozornost na rodinnou politiku a její specifika. Následně se věnuji popisu služeb, které mohou být poskytovány rodinám s dětmi. Nezaměřuji se tedy čistě na služby sociální, ale snažím se o komplexnější popis této oblasti. Poslední kapitola se zabývá komunitním plánováním a jeho východisky. V metodologické části práce je využito kvalitativní výzkumné strategie – technika polostrukturovaného rozhovoru a studium dokumentů. V práci je stanoven hlavní cíl a několik dílčích cílů, jejichž pomocí má být zodpovězen. Výzkumná část se zabývá konkrétní strukturou dostupných služeb pro rodiny s dětmi do tří let v Hradci Králové. Dále se věnuji přiblížení postupu komunitního plánování v dané oblasti. Tento proces je obecně chápán jako základní předpoklad pro efektivní poskytování služeb v dané obci. S tím souvisí i poslední část, která se věnuje konkrétním výstupům komunitního plánování v Hradci Králové. Pozornost se zaměřuje nejprve obecně na služby pro cílovou skupinu rodin s dětmi, následně i na služby určené dětem do tří let, a jejich plánovanému rozvoji.

Abstract: The diploma thesis deals with problems of the post-modern family and services for families. The theoretical part defines basic concepts, which are related to the topic and appear in the whole work. The first chapter is devoted to the family, namely from different aspects. The historical development of the family is defined here, its transformations and closer characteristic of functioning. The attention is briefly focused on the family policy and its specifics in the next section. Subsequently, I devote to the description of services, which can be provided to families with children. I don’t focus purely on social services, but I pursue for more comprehensive description of this area. The last chapter deals with the community planning and its solutions. The qualitative research strategy – the technique of semi-structured interview and the study of documents – was used in the methodological part of the work. The work sets the main goal and several partial objectives, by means of which it should be answered. The research part looks into the specific structure of the services available for the families with children up to three years of age in Hradec Králové. Furthermore, I devote to bringing closer the community planning in this area. Generally this process has been seen as an essential condition for the effective provision of services in the municipality. Even the last part, which focuses on particular outputs of the community planning in Hradec Králové, is closely related to this. First of all, the attention concentrates on services for the target group of the families with children, then on the services intended for children under the age of three years of age and their planned development.

Klíčová slova: Rodina, rodinná politika, Služby pro rodiny s dětmi, plánování komunitní

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Olga Sovová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Text práce Text práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 06:10, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz