Ing. Eva Trávníčková

Diplomová práce

Vznik obchodní smlouvy v naší judikatuře a v evropském „soft law“ a hodnocení úpravy v návrhu nového Občanského zákoníku z praktického hlediska

Conclusion of Commercial Contracts in our Case Law and in the European Soft Law; Assessment of the Draft of the New Civil Code from a Practical Viewpoint
Anotace:
Práce se zabývá problematikou vzniku obchodní smlouvy dle stávající právní úpravy v kontextu s úpravou vniku smlouvy dle nového občanského zákoníku. Snahou práce je také porovnat tyto dvě úpravy s významnou středoevropskou zemí, kdy pro tuto práci bylo vybráno právo německé a dále srovnání s moderními právními návrhy v rámci sjednocení evropského závazkového práva – „soft law“ dokumenty typu PECL, …více
Abstract:
The work deals with the establishment of a commercial contract according to the existing legislation in the context of the adjustment penetration contracts according to the new Civil Code. The aim of work is to compare these two modifications with significant Central European countries, which for this work was chosen German law and compared with modern legal proposals in the unification of European …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma