Petr Vacula

Diplomová práce

Modelování rozstřiku reagentu a chemizmu technologie SNCR

CFD Simulation of Droplet Injection and Chemical Reaction of SNCR Technology
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na simulaci procesu SNCR ve spalovací komoře granulačního kotle K4, který spaluje hnědé uhlí. Nejprve byla na základě výkresové dokumentace vytvořena geometrie horní části kotle, jenž je potřebná pro simulaci technologie SNCR. V programu Ansys Fluent 14.5 byl s využitím implementovaného modulu SNCR simulován vliv technologie SNCR na vznik znečišťujících látek. Simulace byla …více
Abstract:
The thesis is focused on the simulation of the SNCR process in the combustion chamber granulation K4 boiler that burns coal. First was based on drawings created by the geometry of the upper part of the boiler, which is necessary for simulation technology SNCR. The program Ansys Fluent 14.5 was using the embedded module SNCR simulated the impact of technology on the formation of pollutants. The simulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Tomáš Blejchař
  • Oponent: Rostislav Malý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava