Theses 

Sociální integrace barmských azylantů v České republice s akcentem na integraci na pracovní trh – Bc. Kristina Štaflová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kristina Štaflová

Diplomová práce

Sociální integrace barmských azylantů v České republice s akcentem na integraci na pracovní trh

Social integration of refugees from Burma in the Czech Republic with an emphasis on integration in the labor market

Anotace: Tato práce se zabývá problematikou integrace barmských azylantů – uprchlíků přesídlených do České republiky v rámci programu Ministerstva vnitra ČR – do společnosti v České republice. Práce je zaměřena na integraci na pracovní trh, ale protože je sociální integrace procesem komplexním a její jednotlivé dimenze jsou úzce propojeny, je zde sledována integrace jako celek. Na základě poznatků získaných během polostrukturovaných rozhovorů s představiteli státní správy a zástupci obcí, v nichž přesídlení azylanti žijí, a se zástupci neziskových organizaci, jež se také podílejí na jejich integraci, bylo zjišťováno, jak proces sociální integrace probíhá. Dále bylo využito mnoha dokumentů souvisejících s touto problematikou. Na základě analýzy získaných informací byly vyvozeny závěry a návrhy změn, které mohou napomoci k efektivnějšímu začleňování těchto osob do společnosti a usnadní jim nový začátek v prostředí výrazně odlišném od jejich původního domova.

Abstract: This thesis focuses on the topic of integration of Burmese refugees – refugees who were resettled to the Czech Republic under the resettlement programme of the Ministry of Interior of the Czech Republic. The thesis mainly deals with their integration on the labor market, however as social integration is a complex process and its each dimension is closely connected to the other, the integration is examined as a whole. Based on findings gained during semi-structured interviews with representatives of the governmental sector, municipalities in which these refuges lives and with representatives of non governmental organizations who also participates in the process of their integration, analysis on the overall process of their social integration has been drafted. Furthermore many other resources and documents connected to this issue have also been used to support this study. Based on a deep analysis of gained information, conclusions and proposals for amendments of such a process were drawn to contribute to more effective integration of these refugees into the society and to facilitate a new start in an environment so different from their original home.

Klíčová slova: azyl, migrace, uprchlík, přesídlení, Barma, sociální integrace, strukturální integrace, kulturní integrace, interakční integrace, trh práce, Asylum, Migration, Refugee, Resettlement, Burma, Social Integration, Structural Integration, Cultural Integration, Interactive Integration, Labor Market

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Votoupalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 05:17, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz