Bc. Albert Kšiňan

Bakalářská práce

Mediální obraz 17. listopadu v českých médiích

Media Image of 17th November in Czech Media
Anotace:
Tato práce si klade za cíl zjistit, jakým způsobem je konstruován mediální obraz sametové revoluce v českých periodikách. Zkoumanými periodiky jsou deníky Lidové noviny, Právo a Haló noviny. Metodou výzkumu je kvantitativní a kvalitativní obsahová analýza. V kvantitativní části je zkoumána reprezentace sametové revoluce s využitím konceptů agendy-setting, zpravodajských hodnot, interpretačních rámců …více
Abstract:
This work wants to find out the way in which media image of "Velvet revolution" is being constructed in czech dailies. The dailies examined are: Lidové noviny, Právo, Haló noviny. Research method is quantitative and qualitative content analysis. The representation of "Velvet revolution" is analyzed in the quantitive party using concepts of agenda-setting, news values, and framing. The qualitative part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií