Theses 

Analysis and implementation of an information system for business process support – Bc. Sylvia Holzmannová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Sylvia Holzmannová

Diplomová práce

Analysis and implementation of an information system for business process support

Analýza a zavedení informačního systému pro podporu procesů v obchodní firmě

Anotace: Diplomová práce se zabývá analýzou požadavků na analytické zpracování informačního systému a jeho zavedení v obchodní firmě. Informační systém se zavádí pro usnadnění, zefektivnění a urychlení současných firemních procesů. S využitím metodiky modelování procesů a prostřednictvím vývojových diagramů je popsána analýza a návrhy zlepšování jednotlivých procesů zpracování zakázky. Vazba mezi jednotlivými datovými toky je znázorněna pomocí ER diagramu. Prostřednictvím modelace Use Case diagramů, jsou navrženy přístupy a role opravňující uživatele pracovat s informačním systémem, dále jsou řešeny případy užití aktérů, které ukazují chování systému z hlediska uživatele a vymezují hranice vůči okolnímu světu. Tyto diagramy slouží jako základ pro strukturu modelů firemního informačního systému, podle kterých vybraný dodavatel systém programuje na míru a poté zavádí do firmy. Probíhá pilotní provoz, zaškolení zaměstnanců a hodnocení vybraného řešení.

Abstract: The thesis deals with the analysis of the requirements for the analytical processing of the information system and its implementation in the business firm. The information system is being implemented to simplify, make more effective and speed up the current business processes. Using the methodology of business process modeling and through flowcharts is described the analysis and proposals of improving for the individual process of order processing. The relation between the individual data streams is shown using the ER diagram. Using the modeling of the Use Case diagrams, the approaches and roles authorizing users to work with information system are suggested, furthermore the cases of using the actors, which show the behavior of the system from the view of the user and define the borders with the outside world are solved. These diagrams serve as the foundation for the structure of the models of the corporate information system, according to which the chosen supplier programs the system to be fitting for the company and the implements it. The beta testing, the training of employees and the evaluation of the chosen solution is going on.

Klíčová slova: analýza, procesy, vývojový diagram, Use Case diagram, ER diagram

Keywords: analysis, processes, flowchart, Use Case diagram, ER diagram

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
https://is.vspp.cz/zp/3681 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:35, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz