Jan Ondra

Bachelor's thesis

Nouzové zásobování teplem v ORP Bruntál

Emergency heat supply in the Bruntál municipality with extended competence
Abstract:
V práci je popisován systém zásobování teplem v podmínkách obce s rozšířenou působností Bruntál. Jsou zde vytipována a ohodnocena možná rizika a zároveň nastíněny problémy, jež mohou následně vzniknout. Řešením je, mimo jiné, zařazení objektů do regulačních stupňů dle havarijních plánů výtopen. V případě dlouhodobého výpadku dodávek tepla je zde popsána spolupráce s krizovým štábem města. V závěru …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2008

Thesis defence

  • Supervisor: Vilém Adamec, Vilém Adamec

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bachelor programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.