Sylva Jungová

Master's thesis

Předběžná studie proveditelnosti projektu „Energetické úspory ve výrobním provozu obchodní společnosti Jung-Industry s.r.o.“

Pilot Feasibility Study for the Project, Energy Savings in the Production of the Commercial Company, Jung-Industry
Anotácia:
Předložená diplomová práce se zabývá zpracováním předběžné studie proveditelnosti energetických úspor ve vybraném provozu společnosti Jung-Industry s.r.o. Práce se soustředí na úspory, které souvisí s technickým stavem budovy. U stávajícího stavu jsou zjištěny a vypočítány tepelné ztráty. Jsou navrhnuta tři variantní řešení, která by mohl investor v budoucnu využít pro snížení tepelných trát. Jednotlivé …viac
Abstract:
The presented diploma thesis deals with the processing of the preliminary feasibility study of energy savings in the chosen company Jung-Industry s.r.o. The thesis is focused on savings which relate to the technical state of the building. There is ascertained and counted heat loss caused with the current condition of the building. There are suggested three variant solutions which could be implemented …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedúci: Michal Vaněk
  • Oponent: Iva Kolářová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava