Jiří Verlík

Diplomová práce

Studium povrchové změny styčné plochy brzdového kotouče

Study of Surface Changes of Contact Surface Brake Wheel
Anotace:
Diplomová práce se zabývá studiem povrchové změny styčné plochy vzduchem chlazeného brzdového kotouče před a po jeho úpravě. Kotouč bez úpravy má hlavní proud chladného vzduchu přiveden potrubím do středu kotouče a dále prochází přes radiální kanálky a jako ohřátý vzduch je vyfoukáván do prostoru. Brzdový kotouč s úpravou GCS (G-Cooling Systém) zlepšuje chlazení, které spočívá ve dvojím průchodu vzduchu …více
Abstract:
The thesis deals with the study of surface changes the contact surface air cooled brake disc before and after the treatment. A disc without any treatment has a main flow of cool air fed via line into the center of the disc and passes through the radial passages and the heated air is blown into the space. The brake disc with adjusting GCS (G-Cooling system) improves the cooling, which is double the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Jitka Podjuklová
  • Oponent: Petr Mohyla

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie